Pressens adgang til lufthavnen

Pressen er velkommen. Det kræver blot optagetilladelse. Ved adgang til området efter Sikkerhedskontrollen skal man ledsages.

Pressen er meget velkommen i Københavns Lufthavn. Aftaler om besøg og interviews med ansatte i Københavns Lufthavn skal altid aftales med presseafdelingen og/eller pressevagten. Skal du fotografere eller interviewe rejsende eller andre i lufthavnen, skal du have en optagetilladelse.

Optagetilladelsen får du ved at kontakte pressevagten på 3231 2800. Her skal du angive tidspunkt, kontaktpersoner og ganske kort, hvad formålet/historien er. Tilladelsen skal du kunne fremvise, hvis lufthavnsvagterne, politiet eller andre spørger. Du får den på mail.

Det nemmeste er at arbejde i og udenfor terminalerne før sikkerhedskontrollen. Det kræver blot en optagetilladelse.

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde sig som presse i lufthavnen

Tilladelse til pressearbejde efter Sikkerhedskontrollen
 

Skal du på den anden side af sikkerhedskontrollen skal du i udgangspunktet have en aftale – og det kræver samtidig at du ledsages af en, der har CPH ID-kort med visitor rettigheder.

Her skal du møde din ledsager på ID-kontoret lige udenfor den vestligste ende af Terminal 2. Her får du udstedt et midlertidigt adgangskort. Medbring billed-ID i form af f.eks. kørekort eller pas. Det deponeres på kontoret, indtil du er færdig og tilbageleverer det midlertidige ID-kort.

Husk at forbudte genstande, herunder efterligninger af enhver art, ikke må medbringes. Ganske som når de er almindelig rejsende.

Ønsker man adgang til forpladsområderne, standpladser og fly (C-SRA/SRA) kræver det tilladelse fra presseafdelingen og assistance fra securitypersonalet. I så fald må der påregnes udgift til ledsagelse af Security. For mere information om dette, kontakt Adgangsregistreringen på telefon: +45 3231 2389 eller pressevagten på +45 3231 2800

 

Her kan du hyre en ledsager
 

Hvis du ikke har en specifik aftale på den anden side af sikkerhedskontrollen med en person, der kan ledsage dig, er det muligt at hyre hjælp, når du har fået en optagetilladelse.

Du kan få hjælp hos www.lufthavnsvikar.dk  De er certificerede til at ledsage i Terminalerne på den anden side af Sikkerhedskontrollen. De kan træffes på support@lufthavnsvikar.dk eller +45 2139 0080. I aftaler selv pris og der afregnes direkte med dem.

Ordensregler for pressearbejde
 
  • Optagelserne må aldrig være til gene for lufthavnens daglige drift. Det betyder, at der ikke må opstilles udstyr mv. i de gangarealer og rullefortov, som passagererne benytter.
  • Der må ikke optages/fotograferes imod eller i sikkerhedskontrollen
  • Der må ikke filmes imod eller i paskontrollen uden forudgående tilladelse fra Politiet.
  • Der må ikke optages i gates, medmindre man har en aftale med det pågældende flyselskab
  • De flyselskaber, butikker og personale, der eventuelt optræder, skal vide det og give samtykke.
  • Hvis der opstår akutte forhold, vil alle optagelser uden varsel kunne afbrydes af Københavns Lufthavn. Ligeledes kan Københavns Lufthavn stoppe optagelserne, hvis regelsættet ikke overholdes.
  • Alle anvisninger fra ledsager og myndighederne i lufthavnen skal efterkommes.
  • Husk at der gælder samme regler, når du skal gennem sikkerhedskontrollen, som når du skal ud at flyve i forhold til at medbringe ting.
  • Der skal p.t. bæres mundbind overtalt i terminalområderne – undtaget er dog et mindre område omkring nedgangen fra metroen i Terminal 3.
Regler for pressens færden på lufthavnens område
 

Når kortet er åbnet på ID-kontoret, skal adgang altid ske gennem den almindelige sikkerhedskontrol. Når man forlader området, skal det foregå via bagageudleveringen og toldslusen. Kort sagt som almindeligt rejsende.

Husk at forbudte genstande, herunder efterligninger af enhver art, ikke må medbringes. 

Ønsker man adgang til forpladsområderne, standpladser og fly (C-SRA/SRA) kræver det tilladelse fra presseafdelingen og assistance fra securitypersonalet. I så fald må der påregnes udgift til ledsagelse af Security. For mere information om dette, kontakt Adgangsregistreringen på telefon: +45 3231 2389 eller pressevagten på +45 3231 2800

 

Husk optagetilladelse
 

Adgang med ID-kort kræver som udgangspunkt en optagetilladelse, der fås hos presseafdelingen på +45 3231 2800.

Lufthavnen forbeholder sig retten til at afvise anmodningen om adgang, eller kun give tilladelse til ledsaget adgang. I visse situationer beslutter politiet, at man ikke ønsker at give pressen adgang til Airside og/eller passagerområdet. Det ønske efterkommer CPH.

Læs mere om baggrundtjek og ID-kort

Information om presseadgang
 

Presseadgang til passagerområdet efter sikkerhedskontrollen kræver udover en optagetilladelse enten ledsagelse via f.eks www.lufthavnsvikar.dk eller et særligt presse ID-kort, som kun udstedes efter forudgående politigodkendelse.

Presse ID-kortet giver mulighed for uledsaget adgang til passagerområdet efter sikkerhedskontrollen. Kortet skal åbnes ved hvert besøg på ID-kort kontoret.

I forbindelse med ansøgning om presse ID-kort skal der underskrives en ”samtykkeerklæring”, som giver politiet tilladelse til at udføre baggrundscheck på personen.

Reglerne for baggrundschecket er beskrevet i Trafikministeriets Bekendtgørelse nr. 979 af 28. september 2004.

Hvad er et baggrundscheck?
 

Baggrundschecket består i, at politiet inden godkendelse undersøger, om der i deres registre findes forhold, som kan være diskvalificerende for at opnå adgang.

En godkendelse gælder for en treårig periode, medmindre der er forhold, hvor politiet vurderer, at godkendelsen skal trækkes tilbage.

Forhold, der kan være medvirkende til, at en tilladelse ikke kan gives, fremgår af bekendtgørelsen.

Hvordan får du foretaget baggrundscheck?
 

Den enkelte medarbejder fra pressen skal udfylde en ansøgning om presse ID-kort med navn og folkeregisteradresse. Ansøgningen fungerer samtidig som en ”samtykkeerklæring”, hvor medarbejderen med sin underskrift giver politiet tilladelse til at foretage baggrundscheck.

Ansøgningen printes og udfyldes med underskrift og sendes til ID-kort kontoret:

Københavns Lufthavne A/S
ID-Kortkontoret Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
(Telefon: 3231 2317 / 3231 2318)

Link til ansøgningsskema og åbningstider

Politiet har behov for to uger til at foretage det fornødne baggrundscheck. Rekvisitioner til udstedelse af ID-kort skal derfor være ID-kort kontoret i hænde senest tre uger før forventet ikrafttrædelse.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at politiet ikke kan dispensere fra behandlingstiden på to uger. I den mellemliggende periode vil det kun være muligt at opnå ledsaget adgang til passagerområdet i Københavns Lufthavn.

Afslag på ansøgning
 

Såfremt politiet vurderer, at en medarbejder ikke kan få udstedt ID-kort, vil den pågældendes virksomhed få besked herom.

Københavns Lufthavne vil alene kunne give oplysning om, at udstedelse er afvist, mens oplysning om baggrunden for afslaget alene er en sag mellem den enkelte og politiet.

Klar til afhentning
 

Ansøgeren får ikke automatisk besked, når ID-kortet er klar til afhentning. Der er en generel samlet sagsbehandlingstid på tre uger til både politigodkendelsen og ID-kort oprettelsen.

Har man ikke fået meddelt afslag på politigodkendelsen, skal man blot møde op i CPH:

Københavns Lufthavne A/S
ID-Kortkontoret Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Her kan man få udleveret sit ID-kort efter udløbet af de tre uger.

Udlevering kræver fremvisning af gyldigt dansk eller internationalt pressekort, samt kvittering for at modtageren efterfølgende gennemgår et Security Awareness kursus. Kursusmaterialet udleveres sammen med presse ID-kortet.