CR-politik

Københavns Lufthavns CR-politik sætter rammen for vores arbejde med at drive og udvikle lufthavnen på en ansvarlig måde og i tæt samarbejde med det samfund, vi er en del af

Som en stor dansk virksomhed ved vi, at Københavns Lufthavn har et ansvar for at fremme en ansvarlig og bæredygtig drift og omstilling af lufthavnen. I Københavns Lufthavn arbejder vi for at sikre en bæredygtig og ansvarlig udvikling af lufthavnens forretning i tæt samarbejde med vores passagerer, partnere og omgivelser.

Derfor er corporate responsibility en integreret del af vores forretningsstrategi med fokus på både socialt ansvar, miljø, klima og økonomisk bæredygtighed - til gavn for os og de næste generationer. Københavns Lufthavn har derfor udarbejdet en konkret CR-strategi, der sætter rammerne for at omsætte vores ambitioner til konkrete handlinger og mærkbare resultater.

CR-strategi
 

Vi har et ansvar for at drive og udvikle Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn på en bæredygtig og ansvarlig måde med respekt for miljøet, klimaet og de mennesker der rejser gennem, arbejder i og bor omkring lufthavnene eller som på anden vis er påvirket af vores aktiviteter.

Med vores CR-strategi fokuserer vi både på vores ansvar som lufthavn, virksomhed og samarbejdspartner. Strategien sætter derfor både mål for varetagelsen af vores ansvar for miljø, klima samt de mennesker der påvirkes af lufthavnen.

Udover at fremme en mere ansvarlig drift inden for vores egne rammer, er det et gennemgående formål med vores CR-strategi, at vi tager et udvidet ansvar for det samfund, vi er en del af. Det betyder, at vores CR-indsats rækker ud over Københavns Lufthavns egne operationer, men også fokuserer på bæredygtighed og ansvarlighed i hele lufthavnen på tværs af de virksomheder, der opererer i her.

For vi kan ikke gøre det alene. På en lang række områder er det kun muligt at nå de ønskede mål og resultater, hvis vi inddrager de interessenter i og omkring lufthavnen, der kan bidrage positivt til arbejdet. Derfor mener vi at engagement, dialog og stærke partnerskaber er afgørende for at nå i mål.

Arbejdet med ansvarlighed er stadig en mere integreret del af vores forretningsstrategi, og vi måler resultaterne af vores arbejde ud fra en række strategiske mål inden for CR-strategiens tre fokusområder; Mennesker, Miljø og Markedsposition.

Mennesker
Vi er et dedikeret team og en ansvarlig og inkluderende arbejdsplads, der arbejder for at skabe rejseglæde i sikre og trygge rammer. Mennesker er vores vigtigste omdrejningspunkt, og vi sætter en ære i at møde det enkelte menneske med respekt og gæstfrihed.
- Sikkerhed, arbejdsmiljø, attraktiv arbejdsplads og passageroplevelsen

Miljø
Vi har et ansvar for at beskytte vores miljø og klima, og det ansvar skal fortsat være en integreret del af vores forretning. Vi arbejder målrettet og innovativt på at udvikle bæredygtige løsninger, så vi kan bidrage til at skabe et godt miljø og klima for kommende generationer.
- CO2, luftkvalitet, ressourcer og støj

Markedsposition
Det er vigtigt for os at skabe gode arbejdspladser og værdi for samfundet, og derfor investerer vi ansvarligt og langsigtet i den internationale og nationale tilgængelighed. Vi ønsker at bidrage til at styrke sammenhængskraft og udvikling af lokalsamfundet.
- International tilgængelighed, sammenhængskraft og lokal samfundsudvikling

Du kan læse mere om CPHs CR-ambitioner, arbejde, enkelte mål og resultater i vores seneste årsrapport.

FNs Global Compact og FNs Verdensmål
 

I 2011 tilsluttede vi FNs Global Compact for at støtte og udbrede kendskabet til ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Det betyder, at Københavns Lufthavn har forpligtet sig til at arbejde aktivt med at integrere de ti principper og mål inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i vores forretningsstrategi, daglige drift og virksomhedskultur. Hertil kommer FNs Guiding Principles on Business and Human Rights, der guider os i varetagelsen af vores ansvar i forhold til menneskerettighederne.

FNs Verdensmål
 

Verdensmålene er FN’s plan for hele verdens bæredygtige udvikling, som 193 medlemslande vedtog i 2015. De består af 17 overordnede mål – og 169 delmål – som sætter retningen på at løse klodens største problemer inden 2030. Hele verden skal sikre uddannelse, anstændige jobs og ligestilling, sørge for bæredygtig produktion, infrastruktur og energi, og vi skal bekæmpe klimaforandringer.

Selvom vores forretning berører alle 17 verdensmål direkte eller indirekte, har vi på baggrund af vores analysearbejdet besluttet at prioritere fire verdensmål:

8. Anstændige job og økonomisk vækst:


 

 

 

Med vores indsats på områderne sikkerhed, arbejdsmiljø, attraktiv arbejdsplads og passageroplevelser er Københavns Lufthavn med til at bidrage til at fremme gode arbejdspladser og forhold for vores egne og 

idéer for på den måde at understøtte innovation og bedre trivsel. Vi har fx indført kunstig intelligens i vores bagagedrift, der har sikret 10% forbedret kapacitet, hvilket var en medarbejders idé fra en intern kampagne. samarbejdspartneres medarbejdere. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø sikrer arbejdsglæde. Derfor sørger vi fx for rigtigt løftegrej til medarbejderne og sørger for videndeling og inddragelse af vores medarbejderes 


9. Industri, innovation og infrastruktur:

 

 

 

Med vores investeringer og partnerskaber udvikler og omstiller vi lufthavnen til at kunne leve op til både nutidens og fremtidens udfordringer og behov. Vi skaber infrastruktur, der sikrer international tilgængelighed og som binder landsdelene bedre sammen. Det er godt for samfundsøkonomien og ikke mindst for den sociale mobilitet. I Københavns Lufthavn har vi udarbejdet et byggemanifest, der har fokus på at reducere el, varme, vand samt upcycling af byggematerialer. Det stiller krav til vores leverandører om genbrug fx nedtagne trapper og elevatorer.

12. Ansvarligt forbrug for produktion:


Med vores fokus på fx ressourcer, indkøb og genanvendelse er vi med til at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vi har et mål om 60% genanvendelse af affaldet fra den daglige drift i 2023. Derudover har vi krav til vores indkøb. Vi er fx i gang med en udfasning af plastikkrus- og bestik internt i lufthavnen.

13. Klimaindsats:


Med vores fokus på at imødekomme klimaudfordringer gennem partnerskaber er Københavns Lufthavn med at bidrage til at handle hurtigt for at bekæmpe klimaudfordringer og deres konsekvenser. Vi tester løbende nye teknologier og vælger grønnere tiltag fx solceller, gasdrevet skraldebil, elladere til mere klimavenligere taxaer. I marts 2019 lancerede vi en opdateret klimastrategi, der understøtter en ny ambitiøs epoke i vores omstilling til en mere klimavenlig lufthavn og luftfart.

Læs mere om vores tilgang til de ti principper og vores arbejde med de fire verdensmål i vores seneste årsrapport.

Rapportering
 

Det er en integreret del af Københavns Lufthavns forretning at afrapportere på udviklingen inden for de enkelte CR-områder i vores årsrapport. De data, der berettes om i årsrapporten, er underlagt ekstern revision.

Ansvaret for den årlige rapportering og løbende eksterne kommunikation om vores CR-aktiviteter ligger hos CR-teamet i afdelingen for Corporate Communication, Corporate Responsibility and Regulatory Affairs.

Governance
 

Københavns Lufthavns CR-styregruppe vurderer årligt behovet for at opdatere politikken og følger halvårligt op på CR-strategien, så det altid afspejler og understøtter vores forretningsstrategi. Vurderer styregruppen, at der er behov for ændringer i politikken eller strategien, bliver det forelagt bestyrelsen, der tager endelig beslutning om eventuelle ændringer. Styregruppen vurderer ligeledes halvårligt CR-strategiens målsætninger og behov for nye indsatser.

Bestyrelsesudvalget Revisions- og risikoudvalget (ARMC) gennemgår kvartalsvist afrapporteringen af ikke-finansielle indikatorer vedrørende Safety, Security, Environment og Health i Københavns Lufthavn.

CR-politikken er for alle medarbejdere i Københavns Lufthavn, men de relevante afdelinger er ansvarlige for at sikre overholdelsen af CR-målene, der er fastsat i CR-strategien. Ansvaret for opfyldelsen af CR-strategien følger det generelle ledelsesansvar, derfor har alle ledere et særligt ansvar for at kende til og integrere de konkrete CR-mål i det forretningsstrategiske arbejde.

CR-teamet sørger for at understøtte dette arbejde sammen med CR-repræsentanter for blandt andet Miljø-, Energi-, HR- og Finans-afdelingerne.